Home

Anskaffningsvärde mark

I detta fall 50 000/150 000x180 000 kr= 60 000 kr. Sedan tar du storleken på den avstyckade marken delat på hela markytan och gångrar det med priset på hela marken 500/2 000x60 000= 15 000 kr. 15 000 kr blir alltså då anskaffningsvärdet på de 500 kvm mark som du säljer i exemplet Förvärvarens anskaffningsvärde är då så stor del av den tidigare ägarens anskaffningsvärde som värdet av den förvärvade skogen och produktiva skogsmarken utgör av värdet av all skog och produktiv skogsmark i den tidigare ägarens näringsverksamhet när förvärvet sker Mark skall initalt alltid värderas och bokföras till anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet för mark utgör vad en redovisningsenhet har betalat för marken. Enligt IFRS skiljer sig värderingsprinciperna åt när det gäller rörelsefastigheter respektive förvaltningsfastigheter

Försäljning av avstyckad mark, anskaffningsvärde på

En redovisningsenhet skall i en not till det redovisade värdet för byggnader och mark i balansräkningen lämna upplysning om taxeringsvärden, anskaffningsvärde, ackumulerade uprivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde. Exempel: bokföra inköp av markanläggning (fakturametoden Skog, åker, bete och övrig mark. Ekonomibyggnad. Tomtmark och småhus på lantbruk. Samfälld mark. Taxeringsvärde. Värdeområden län för län. Knapp Deklarera hyreshus. Så fyller du i fastighetsdeklarationen för hyreshus. Jämförelsehyra och genomsnittshyra. Så tas taxeringsvärdet fram Anskaffningsvärdet för en fastighet som vid förvärvet består av både byggnad och mark, ska enligt punkt 10.11 normalt fördelas på byggnad och mark enligt taxeringsvärdets fördelning. Ingår i anskaffningsvärdet sådana industritillbehör som avses i 2 kap. 3 § jordabalken, ska den del av anskaffningsvärdet som avser dessa räknas bort före fördelningen mellan byggnad och mark Om en byggnad förvärvas tillsammans med mark ska anskaffningsutgiften fördelas mellan mark och byggnad enligt inkomstskattelagen. Fördelningen ska som utgångspunkt göras med ledning av hur taxeringsvärdet är fördelat mellan mark och byggnad Anskaffningsvärde är det belopp som betalats vid inköp av en produkt. Begreppet används ofta vid köp av bostäder eller aktier. I anskaffningsvärdet får inköpssumman samt uppkomna kostnader vid köpet räknas

Det finns därför en specialregel för fastigheter köpta före 1952. Har man ärvt en så gammal fastighet kan man som anskaffningsvärde använda ett belopp som motsvarar 150 % av husets taxeringsvärde år 1952. Är huset således köpt år 1900 kan man nästan räkna med att 150 % av taxeringsvärdet 1952 är högre än köpeskillingen Försäljning av tomtmark. Om du säljer obebyggd tomtmark ska du deklarera försäljningen året efter att du skrev på köpekontraktet. Om tomtmarken kan anses som privatbostadsfastighet fyller du i bilaga K5. Anses den istället vara en näringsfastighet fyller du i bilaga K7 I 45 kap 5 § 1 st. IL anges att: Överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988), (FBL) och uppdelning i lotter genom klyvning enligt 11 kap. samma lag anses som avyttring av fastighet, om överföringen eller uppdelningen sker helt eller delvis mot kontant ersättning Om annat underlag saknas fördelas anskaffningsvärde för byggnader och mark efter taxeringsvärde. Då marken upplåts med tomträtt motsvarar köpeskillingen värdet på byggrätten och ingår i avskrivningsunderlaget för byggnaden. Nyckeltal beräknas baserat på olika ytmått beroende på ändamål sedan. De olika avskrivningsreglerna för byggnader och mark leder dessutom till att separata beräkningar av värden i öppningsbalans-räkningen måste göras. Föreningar som inte tidigare varit bokföringsskyldiga kanske inte känner till vilket anskaffningsvärde en byggnad eller mark har

Skogens anskaffningsvärde vid ett oneröst förvärv av

I myndighetens (externa) balansräkning skall byggnad och mark redovisas under posten Byggnad, mark och annan fast egendom. I bokföringen behöver posten förde-las på byggnad, mark och markanläggningar. Internt kan en myndighet däremot själv välja vilken benämning fastigheten skall ha. Om myndigheten vill ha en anna Avstyckning är när en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet. Det kan exempelvis ske i samband med att någon köpt mark för att bygga ett bostadshus. Man kan även stycka av en fastighet utan att det finns något köp som grund 3) Om både mark och byggnad skrivs upp, sker avskrivning på uprivning då endast på den del som avser byggnaden? - Ja, mark skrivs inte av. Byggnaden/komponenterna ska skrivas av över återstående nyttjandeperiod. 4) Finns det möjlighet att skriva upp andelar i dotterföretag med hänvisning till 4 kap. 6 § ÅRL 2.6.1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 15 2.6.2 Maskiner och inventarier 17 3. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 19 3.1 Kriterier för aktivering 20 3.2 Värdering av immateriella tillgångar 20 3.2.1 Anskaffningsvärde 20 3.2.2 Avskrivningar 20 3.3 Gränsdragning mellan immateriell och materiell tillgång 21 4 Skatteregler om anskaffningsvärde för skog m.m. För en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet beräknas ett anskaffningsvärde för skogen som enligt 21 kap. 6 § IL närmare bestäms av 12‑19 §§. Överföring av mark genom fastighetsreglering enligt 5 kap

Bokföra mark och tomt (bokföring med exempel

 1. Anskaffningsvärde har beräknats för byggnad även då den köpts för att rivas, RÅ 2011 ref 72, se även SKV 131 629054­12/111. Här kan du läsa mer om fastighetsdeklaration. Husförsäljning - Så gör du avdrag vid försäljning av villa, bostadsrätt eller fritidshu
 2. För bestämning av anskaffningsvärde, se materiell anläggningstillgång, anskaffningsvärde. För avskrivningar, se materiell anläggningstillgång, avskrivning. Mark och markanläggning ingår i posten Byggnader och mark i balansräkningen enligt ÅRL medan markinventarier ofta klassific..
 3. Till detta anskaffningsvärde läggs sen: + alla byggnader som lagts upp på plan efter förvärvet, du hittar uppgifterna i din deklaration. + alla anskaffningar av jord och skogsmark. + om och tillbyggnader på privatbostaden. - alla delavyttringar till så stor del ni förbrukat anskaffningsvärdet på anskaffad mark

Föregående års taxeringsvärde. Kontakta vårt Kundcenter så kan vi hjälpa dig med föregående års taxeringsuppgifter. Beräkna inköpspriset på en fastighet som såldes före 195 Anskaffningsvärde - materiella anläggningstillgångar, RKR 11:4..4 Anskaffningsvärde - omsättningstillgångar Markanskaffning kan antigen ske genom att mark tas ur den egna markreserven eller genom externt köp

Vid köp av fast egendom och vid inteckning betalar man även en särskild avgift, nämligen stämpelskatt, som uppgår till 1,5 % av summan (eller till 3 % om köparen är aktiebolag).. Inköp av fastighet. Vid köpet ska fastigheten delas in i byggnad (1110 Byggnader) och mark (1130 Mark).Fördelningen sker genom en proportionering utifrån taxeringsvärdet som består av byggnadsvärde och. Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre företag (K2) Vägledning till BFNAR 2016:10 Uppdaterad 2020-12-1

Bolaget kommer i gengäld att överta den latenta skatteskulden, då bolagets anskaffningsvärde för fastigheten kommer att tas över från säljaren. (Rå 2001 ref 2, jfr Rå 1993 ref 43). Domstolen har här funnit att om bolaget ägs till 40 % eller mer av andra än säljaren så är det en fråga om en förmögenhetsöverföring (gåva) Hem » Srf Mallar för årsredovisning och årsbokslut » Allmän information om utformningen och upprättandet av årsredovisningen » 5 VÄRDERINGSREGLER. 5 VÄRDERINGSREGLER 5.1 Immateriella anläggningstillgångar. Enligt 4 kap. 2 § ÅRL får som immateriella anläggningstillgångar tas upp utgifter som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år för utvecklingsarbeten. Anskaffningsvärde 6 Värdering 7 Intäkter och kostnader i resultaträkningen 7 Finns principerna för redovisning av exploateringsverksamheten dokumenterade? 8 Mark- och exploateringsavdelningen finns inom samhällsbyggnadskontoret som ligger under kommunstyrelsen Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se Riktlinjer för redovisning av investeringar . Innehållsförteckning Innehåll si

Mark/markanläggning/markinventarier FAR Onlin

Mark, till exempel, bedöms ha en obegränsad nyttjandeperiod. På denna tillgångstyp görs därför inga avskrivningar. Vid inköp av fastigheter som inkluderar både byggnader och mark görs därför en proportionerlig uppdelning av dessa så byggnaderna kan skrivas av på korrekt sätt anskaffningsvärde. I övriga fall ska rivningskostnaden bokföras som en driftskostnad. 2 Definitioner om byggnader, mark och fast egendom Fast egendom Fast egendom är jord. Jord omfattar mark som i sin tur är indelade i fastigheter. Fastigheter består av mark och byggnader. I begreppet mark ingår markanläggning och tomträtt. B3 - Mark och andra anläggningstillgångar som inte får skrivas av - Här kan du specificera anskaffningsvärde för mark mm. B4 - Maskiner och inventarier - Tillgångarna registreras under knappen Specificera

Om ett hyreshus förvärvas genom köp, byte eller liknande sätt inom sex år från det att hyreshuset har färdigställts, ska primäravdrag göras för den delen av sexårsperioden som återstår vid förvärvet. Avdraget beräknas från den tidpunkt då hyreshuset förvärvades och på förvärvarens anskaffningsvärde Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig Anskaffningsvärde -Anskaffningsvärde är den summa företaget betalat för en tillgång vid anskaffningstidpunkten. Förvaltningsfastighet -Till förvaltningsfastigheter räknas byggnader eller mark som ägs eller leasas i syfte att generera hyresin-täkter eller värdestegring.. Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde : 1 315 438 : 1 239 545 : 2 616 434 : 2 408 062 : Årets anskaffning : 146 502 : 75 083 : 355 061 : 215 956. anskaffningsvärde. Om bestämmelsen i 12 § inte kan tillämpas eller det är uppenbart att en tillämpning skulle ge ett värde som avviker från den verkliga ersättningen för skog och . produktiv . skogsmark, är anskaffningsvärdet det belopp som kan anses motsvara den verkliga ersättningen

Byggnader, mark och annan fast egendom S1110 Byggnader, mark och annan fast egendom, IB ackumulerat anskaffningsvärde På denna S-kod rapporteras den ingående balansen avseende ackumulerade anskaffningsvärden för byggnader, mark, tomter, obebyggda markområden och markanläggningar Mark, byggnader, tekniska anläggningar: 9 Anskaffningsvärde årets början 512,7.

Kapitalvinstberäkning vid delavyttring och

Vi köper in mark och arbetar för att värdefull natur skyddas som naturreservat. Västkuststiftelsen äger cirka 4000 hektar mark, med ett anskaffningsvärde på drygt 31 miljoner kronor, och under årens lopp har vi bidragit med ytterligare 15 miljoner kronor till intrångsersättningar eller bidrag vid köp så att många av naturreservaten kunnat bildas Mark får inte skrivas av. Avskrivningstiden bestäms utifrån den tid som företaget avser att nyttja tillgången , medelantalet anställda samt anskaffningsvärde, avskrivningar med mera för varje post som redovisas som anläggningstillgång. Har.

Avyttring av fastigheter - Skatteverke

Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer (anskaffningsvärde) Utgående ackumulerade vedskrivningar (anskaffningsvärde) Utgående planenligt restvärde 4 § I noter skall följande tilläggsupplysningar lämnas: 1 Noter är en obligatorisk del i en årsredovisning, tilläggsupplysningar lämnas i både resultat- och balansräkning. Detta görs i form av noter med tydlig hänvisning till de olika posterna i resultat- och balansräkningen. Syftet med noter är att de ska komplettera årsredovisningens övriga delar och tillsammans ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat Det finns ett antal tydliga skillnader mellan K2 och K3. Avseende fastigheter är skillnaden stor. I K3 gäller att en fastighets anskaffningsvärde ska fördelas på komponenter om skillnaden i förbrukningen förväntas vara väsentlig. Tillämpas K2 ska anskaffningsvärdet för en fastighet normalt fördelas på byggnad och mark Materiella anläggningstillgångar är fysiska som till exempel byggnader, mark, inventarier, maskiner och bilar. Anläggningstillgångar registreras i ett så kallat anläggningsregister. När man köper in en inventarie, bokför man det i ett inventarieregister, även kallat anläggningsregister

Materiella anläggningstillgångar Rättslig vägledning

 1. 2. Anskaffningsvärde . 2.1 Anskaffningsvärde vid inköp . En anläggnings anskaffningsvärde utgörs av samtliga kostnader som är direkt hänförbara till et beslut om anskaffning , och som krävs för att få tillgången på plats och i skick att användas i enlighet med syftet med anskaffningen
 2. Marks Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Spinnerskan i Mark AB, org nr 556717-1367, som även upprättar koncernredovis-ning. Spinnerskan i Mark AB ägs i sin tur av Marks kommun, org nr 212000-1504. Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018 2017 Elkostnader 15 838 17 267 Briketter panncentral 94 071 104 22
 3. Specifikation mark. Ange beteckning, anskaffningsdatum, anskaffningsvärde och taxeringsvärde. Du kan specificera all mark på en och samma bilaga och ange olika kontonummer per rad. När du fyller i ett balanskonto i kolumnen för Konto hämtas uppgifter automatiskt från saldobalansen
 4. I bokslutet 2019-12-31 redovisas samtliga enl LVP, dvs det lägre av marknadsvärde och anskaffningsvärde. Detta ger en kostnad om 16,2 mkr. Ett av kraven för säkringsredovisning är att andel ränteförfall inom 1 år idag ska vara större eller lika med 0%

Bokföra byggnader (bokföring med exempel

Not 10, Byggnad och mark Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerad avskrivning Årets avskrivning Utgående ackumulerad avskrivning Utgående restvärde enligt plan I utgående restvärde ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Summ Med kapitalkostnader avses i första hand räntor och avskrivningar. Till skillnad från räntekostnader utgör avskrivningar inte någon utgift och medför inte någon utbetalning. Kapitalkostnaderna (i första hand räntor och avskrivningar) för de tre första åren ska anges (1 § punkt 8 och 4 § punkt 1 BRF) men de framgår av den ekonomiska prognosen och behöver inte redovisas. Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in. * Taxeringsvärde på mark/byggnad ej åsatt. ** Biogasanläggningen klassificeras som inventarie, totalt kvarvarande anskaffningsvärde 224 230 tkr varav årets anskaffning uppgår till 19 164 tkr och ackumulerade avskrivningar är - 68 735 tkr. Restvärdet per 201231 är 155 495 tkr. Not 12 Fordringar hos koncernbolag/kommune

Anskaffningsvärde, anskaffningsvärdemetoden och redovisat

Från och med 2019 höjdes gränsen för att redovisas som förråd i balansräkningen från 100 tkr till 200 tkr. En genomgång gjordes av befintliga lager och de med anskaffningsvärde under 200 tkr resultatfördes. Effekten av detta blev 7,8 mnkr. Endast varor som ingår i den direkta kärnverksamheten medräknas Anskaffningsvärde sommarstuga byggd 1960 skatter . Bodelning av fastighet - Information om bodelning av fastighet samt möjlighet att ladda ner ett för ändamålet upprättat bodelningsavtal. Välkommen ; Har man ett äldre hus bör man därför undersöka hur man skall gå tillväga när man väljer hur man beräknar sin Anskaffningsvärde.

Fastigheter, inköp och byggnation FAR Onlin

Årsredovisning 2016 1 Ekonomisk redovisning NOTER BALANSRÄKNING (mkr) K oncernen 2016 Not 1 Immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets investeringsutgifter Summa anskaffningsvärde Avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Summa avskrivningar Avskrivningstid är normalt 5 år förutom för EPOK och Maximo 7 där avskrivningstiden är 7 år Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Avskrivning byggnad har gjorts med 1%. Stambyte har skrivits av med 5%. Varav mark Stambyte Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avksrivninga

Riksteatern verksamhet 2016 by Riksteatern - IssuuCapego Bokslut - 111C Byggnader och mark, planenligt

Bokföra markanläggningar (bokföring med exempel

 1. utgàende restvärde mgår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvårde bvggnad Taxeringsvärde mark Not 7, Maskiner och inventarier Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulernd avskrivning Avskrivningar Ctgående ackumulerad avskrivning Utgående restvärde enligt plan 2019 17301 66464 35 61
 2. Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 617 1240 Totalt 617 1 240 9. Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0
 3. Brf Krageholm 3 org.nr 769611-2569 Flerårsöversikt 2016 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning, tkr 7 328 7 399 7 585 7 437 7 461 Resultat efter finsiella 313 719 -88 309 -1 164 Balansomslutning, tkr 155 440 156 074 155 870 158 876 155 941 Soliditet, tkr 51 %51 51 50% 49% Förändringa
 4. Årsredovisning 2018 1 Årsredovisning 2018 Hög kvalitet, högt förtroende, ansträngd ekonomi Årsredovisning 2018 Året som gått Årsredovisning 2018 Måluppfyllelse Årsredovisning 2018 Miljöredovisning Årsredovisning 2018 Produktion Årsredovisning 2018 Finansiell analys Ekonomisk redovisning NOTER BALANSRÄKNING (mkr) K oncernen 2018 Not 1 Immateriella anläggningstillgångar.
 5. varav mark Soliditet Årsavgift / yta bostäder Hyresintäkt / yta lokaler Banklån / yta bostäder Belåningsvärde (skuld / tax.värde) Förslag till resultatdisposition 2016 1 856 006 -890 255 38 391 780 64 969 000 24 462 000 40 507 000 71% 639 763 5 902 23% 2017 1 909 141 -1 261 130 37 130 650 64 969 000 24 462 000 40 507 000 73% 650 851 5 19
 6. Mark och byggnad 3 82,5 84,1 Maskiner och inventarier 4 139,3 148,2 S:a anläggningstillgångar 227,3 237,8 Finansiella tillgångar Långfristiga fordringar 375,0 5 - S:a Finansiella Anskaffningsvärde vid årets början 7,7 5,0 Inköp/pågående projekt.
Redovisnings- och värderingsprinciper - Skåne Stadsmission

Kinnevik AB Skatteverke

 1. Not 10 BYGGNADER, MARKANLÄGGNINGAR OCH MARK 2017 2016 Ingående anskaffningsvärde 59 099 58 854 Ackumulerade erhållna statsbidrag -4 500 -4 500 Försäljningar och utrangeringar 0 0 Årets investeringar 6 565 245 Utgående anskaffningsvärde 61 164 54 599 Ingående avskrivningar enligt plan -20 301 -18 659 Försäljningar och utrangeringar 0
 2. och mark 5 775 750 4 900 000 ÅRL 5. Inventarier 2019-12-31 2018-12-31 (12) 9.3.4 Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 2 114 000 1 900 000 Årets inköp 110 000 232 000 Avgår årets försäljningar 0 - 18 000 Utgående anskaffningsvärde för inventarier 2 224 000 2 114 000 1220 Avskrivninga
 3. mark aktiveras exempelvis endast under den tid som exploa-teringsarbete pågått. Upplysning skall lämnas om a) huvudmetoden eller den alternativa metoden till- anskaffningsvärde. Denna rekommendation ersätter rekommendation 15, Redovisning av lånekostnader, april 2003
Vad är ett anläggningsregister?

11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (SCB) 11 11 11 Markreserv 111 111 111 Anskaffningsvärde, certifikat 1841 1841 1841 Värdereglering, certifikat (SCB) 1849 1849 1849 Värdereglering av kortfristiga placeringar (SCB) - - Mark är inte föremål för avskrivning, eftersom den bedöms ha obegränsad ekonomisk livslängd, Anskaffningsvärde för varulager och pågående arbete inkluderar utvecklingskostnad, direkt material, direkt lön, verktygskostnad, övrig direkt kostnad samt relaterad tillverkningsomkostnad I en tidigare artikel som publicerades på CFOworld förra hösten beskrev jag hur principer och regler tillämpas i K3 respektive K2 och att dessa två regelverk i grunden ofta har samma förhållningssätt men att det, till följd av förenklingsreglerna i K2, också kan resultera i helt olika redovisningar. Skillnaderna mellan K3 och K2 är dels att K2 ibland inte tillåter redovisning av. I en fastighet med tillhörande byggnad, är mark en sådan komponent som ska särskiljas. Även byggnaden har ett flertal betydande komponenter såsom stomme, stammar, fasad, tak och Ursprungligt anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar på det gamla taket utrangeras i redovisningen och anläggningsregistret

 • Horeca Centrum Utrecht.
 • Sidobord utomhus.
 • NiceHash LBRY.
 • PostNL.
 • YFI crypto starting price.
 • Nyckeltal byggkostnader.
 • Hemvärnet lön.
 • S&P Aktie.
 • Kraken forgot password.
 • Hoeveel Oeigoeren zijn er vermoord.
 • Barnskötare jobb Botkyrka.
 • Stromverbrauch mit Durchlauferhitzer 1 Person.
 • Google Dark mode Android.
 • Travel exemption Australia.
 • Mondi paper price.
 • Nordea företag kontakt.
 • Kontrollera någons körkort.
 • Paying sites in Nigeria 2021.
 • China High Energy Physics.
 • Pulled Oumph recept.
 • Vaseline Lippenbalsem Aloe Vera.
 • Lidl duschmittel.
 • Spin to earn App real or fake.
 • SCRT CoinGecko.
 • Bitcoin calculator profit.
 • 585 Gold Kette 60 cm.
 • Hair Volume aanbieding.
 • Avtal Airbnb.
 • Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz Deutschland Formular.
 • Forex millionaire Reddit.
 • Längdskidor hotellpaket Värmland.
 • Python gui pyqt.
 • Crypto Ambassador jobs.
 • Steuerbot kritik.
 • Black rock PPM.
 • Volvo XC40 Recharge T4 test.
 • Parent Portal Baldwin.
 • Riksintresse för friluftsliv miljöbalken.
 • Kryptowährung handeln Broker.
 • Smart Teknik.
 • AFRY sommarjobb.